රතු කැකුළු බත් සහ බැඳපු මාළු

Sri Lankan Lunch

– රතු කැකුළු බත් (rathu kaekulu bath – red rice)
– බැඳපු මාළු (badapu mal – fried fish)
– වට්ටක්කා (wattakka – pumpkins)
– මෑකරල් (maekaral – long beans)
– පලා මැල්ලුම් (pala mallum – greens with coconut)
– පපඩම් (papadam – crackers)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *